این روزا یه قاب عکس خالیم خالیم نمیدونی چه حالیم عالیم درست مثل یه دیونه دیونه

این روزا یه قاب عکس خالیم خالیم نمیدونی چه حالیم
عالیم درست مثل یه دیوونه دیوونه

فقط کامنت    

ایجاد کننده
صفحات ایجاد شده توسط اعضا