شعر های غمگین

به نام نامی حضرت عشقکه عشق را درسینه یعاشقان نهاد

فقط کامنت