پیامد های منکران معاد نسبت به مرگ؟!

1یاس و نا امیدی2شادابی و نشاط3فرار از ناراحتی

فقط کامنت