هر دو به خارج می رویم او برای خرید اجناس بریتانیای من برای درمان زخمهای شیمیای

کار هردوی ما سخت است
او برج سرهم می کند
من قافیه
3
هر دوی ما در یک مسیریم
او به «باغ بهشت» می رود
من به «بهشت زهرا»

سعیدی راد

فقط کامنت