بقچه خاطراتم را به آب مي‌اندازم

بقچه خاطراتم را
به آب مي‌اندازم
ني‌نامه‌ها و نيزارها
مي‌رويند.

سعیدی راد

فقط کامنت