تاجرکسي است

ماده 1 - تاجرکسي است که شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.

فقط کامنت