گشتاسب

نام گشتاسب بیش از دیگر پادشاهان کیانى، در اوستا و متون پهلوى آمده است. نامش در اوستا ویشتاسپا Vishtaspa صاحب اسب رمنده آمده است. و در آن کتاب راجع به او چنین آمده: ویشتاسب بلندهمت دارنده‏ى اسبان تندرو از خاندان نوذر، و دوست زرتشت پیغمبر شهریارى مزداپرست و داراى فرکیانى بود، و دین اهورایى را به مقامى بلند رسانید و بر دشمنان خود غلبه کرد. و دختران خویش: هما و به‏آفرید را که اسیر خیوئان (تورانیان) شده بودند، رها کرد. زن گشتاسب هوتئوسا Hutaosa از خاندان نوذرى بود که مانند شوى خود دین زرتشت را پذیرفت

فقط کامنت