ماده 1046 - قرابت رضاعي ازحيث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبي است مشروط براينکه

اولا - شيرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانيا - شيرمستقيماازپستان مکيده شده باشد.
ثالثا - طفل لااقل يک شبانه روزويا15دفعه متوالي شيرکامل خورده باشدبدون اينکه دربين غذاي ديگرياشيرزن ديگررابخورد.
رابعا - شيرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد.
خامسا - مقدارشيري که طفل خورده است ازيک زن وازيک شوهرباشدبنا براين اگرطفل درشبانه روزمقداري ازشيريک زن ومقداري ازشيرزن ديگربخورد موجب حرمت نمي شوداگرچه شوهرآن دوزن يکي باشد.وهمچنين اگرزن يک دخترو يک پسررضاعي داشته باشدکه هريک راازشيرمتعلق به شوهر

فقط کامنت    

ایجاد کننده

بزرگ ترین مجسمه بودادر چین قرار دارد که بلندای آن 416 و پهنای آن 68 متر می باشد .

ضرب المثل

حرف مرد یکیست ( از قول و قرار خود بر نمی گردد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 33290:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا