ماده 979 - اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشندمي تواندتابعيت ايران راتحصيل کند -

1 - به سن هجده سال تمام رسيده باشند.
2 - پنجسال اعم ازمتوالي يامتناوب درايران ساکن بوده باشند.
3 - فراري ازخدمت نظامي نباشند.
4 - درهيچ مملکتي به جنحه مهم ياجنايت غيرسياسي محکوم نشده باشند.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

- بزرگ ترین گوشتخوار خشکی خرس کودیلاک و - بزرگ ترین گوشتخوار دریازی عنبر ماهی است .
راسوی کوتوله کوچک ترین گوشتخوار نام دارد.

ضرب المثل

آرزو به گور بردن (ناکام ماندن و به هدف نرسیدن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 12543 تأیید کننده: ستایش
یک سیم جریان دار در سیم دیگری که در مجاورت آن قرار دارد چه چیزی القا می کند؟
(1) میدان الکتریکی
(2) میدان مغناطیسی
(3) انرژِی القایی
(4) ولتاژ
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 12543:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا