شرح قانون آین دادرسی مدنی ماده 5

‌ماده 5 - دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می‌نماید و
نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد.

فقط کامنت