تعبیر خواب جواهرات

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جواهر
ومانند آن سود زیاد بدست آید...

لوک اویتنهاو می گوید : جواهرات آنها را
ستایش کردن : ورشکستگی کادو گرفتن آن :
اطراف شما پر از آدمهای خائن است خریدن
آن : بدبختی جواهری بر دست یا گردن داشت :
کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد داشتن
جواهرات بسیار زیاد : آینده ای کامیاب 1ـ
دیدن جواهر در خواب ، نشانة كسب ثروت و
خوشیهای فراوان است . 2ـ استفاده از
جواهرات برای تزیین خود در خواب ، نشانة
آن است كه به آرزوهای خود دست خواهید
یافت . 3ـ اگر خواب ببینید دیگران دست بند
یا انگشتری جواهر نشان دارند ، نشانة آن
است كه شما به مقامی متمایز با مقام
دوستان خود دست خواهید یافت . 4ـ دیدن
لباسهای جواهر نشان در خواب ، علامت آن
است كه خوش اقبالی بی نظیری به شما رو می
آورد . 5ـ اگر خواب ببینید جواهر به شما
ارث رسیده است ، علامت آن است كه در
زندگی به موفقیت چشمگیری دست خواهید
یافت . 6ـ اگر خواب ببینید به كسی جواهر
می دهید ، نشانة آن است كه اگر هشیار
نباشید حادثة خطرناكی شما را تهدید
خواهد كرد . 7ـ اگر دختری خواب ببیند از
كسی جواهر می گیرد ، علامت آن است كه با
همسری دلخواه ازدواج خواهد كرد . اما اگر
در خواب جواهری را گم كند ، نشانة آن است
كه مردی او را با تملق و دروغ فریب می دهد
. 8ـ پیدا كردن جواهر در خواب ، نشانة
پیشرفت سریع و درخشان در كارهای مورد
علاقه است . 9ـ اگر خواب ببینید جواهری می
خرید ، علامت آن است كه در كارها بخصوص
در مسایل عاطفی همواره موفق خواهید بود

فقط کامنت    

ایجاد کننده

زحل دارای بیشترین قمر ( حدود 11 قمر کشف شده ) در بین سیارات منظومه شمسی است .. دانشمند هلندی کریستیان هویگنس در سال 655 اولین قمر زحل را تیتان کشف کرده و تیتا نام نهاد.

ضرب المثل

آب آورده را آب می برد (مفت به دست آمده مفت هم ازدست می رود.)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 37794 تأیید کننده: مدیر1
فرهاداصلانی اهل کجاست
(1) سقز
(2) سنندج
(3) قروه
(4) بیجار
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 37794:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا