به یه نقاش گفتم

به یه نقاش گفتم برام یه نقاشی بکش
گفت برات زیبایی را زشت بکشم یازشتی را زیبا؟

فقط کامنت