دل شكسته

خوشا از بند دام عشق رستن / ز دست بی وفایان دل گسستن
نصیب این دل وامانده این شد / شکستن هی شکستن هی شکستن

فقط کامنت    

چت کردن با admin
admin از مرکزی ١٠ دي ٩۵
ای شهر عزیز من صفاهان

ای مایه افتخار ایرانچون غنچه ی سبز نوبهاری

پاکی و چو زنده رود جاریای مهد هنر سرای فرهنگ

مردان تو شیر عرصه ی جنگگویم ز صفای ناژوانت

یا باغ خوش پرندگانتبگذار ز باغ و گل بگویم

از وصف سی و سه پل بگویماز یاس و اقاقیا و شب بو

یا کاخ چهلستون و خواجواز گوهر ناب شب چراغت

آن هشت بهشت و چارباغتاز نقش جهان که در بر او

بنشسته به ناز عالی قاپواز آن همه بوستان زیبا

یا باغ غدیر و باغ گل هااز مسجد شیخ و سبزه میدان

ز آتشکده و منار جنباناز سرخی لاله و شقایق

یا تربت شاهدان عاشقز آنان که به عشق دین و کشور

گشتند بسان لاله پرپراز هرکه و هرکجا بگویم

نام تو ز هرکسی که جویمگویند که نیمه ی جهانی

جاویدی و شهر اصفهانیای شهر شهید پرور من

ای مایه فخر کشور منآزاد به برگ برگ دفتر

نام تو نوشته است با زر

شاعر: سعید آزاد
وبمستر